Розмовна англійська. Експрес курс. Книга 12

Ричард Грант
Розмовна англійська. Експрес курс. Книга 12

Отже, починаємо наш експрес курс вивчання розмовної англійської мови. Спочатку дамо визначення кожного з простих часів, розглянемо, як утворюються різні їх форми, а потім будемо практикуватися в їх застосуванні.

Простий теперішній час

Простий теперішній час описує дію у широкому розумінні слова. Використовуючи цей час, люди розповідають про свої звички та про інші регулярні дії та речі, які завжди правдиві. Цей час означає дію, яка відбувається зазвичай, регулярно. З цим часом часто використовуються прислівники невизначеного часу та спеціальні словосполучення: usually, sometimes, seldom, always, every day, every morning, on Sundays, twice a week.

Структура стверджувального речення:

підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

We live in a huge industrial city. – Ми живемо у величезному промисловому місті.

Структура заперечного речення:

підмет + допоміжне дієслово do або does з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

Joanne does not spend much time on the Internet. – Джоан не проводить багато часу в інтернеті.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + допоміжне дієслово do або does + підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

Do you get together with your relatives? – Ви зустрічаєтеся зі своїми родичами?

Якщо підмет виражений займенником he, she, it або іменником в однині, то у стверджувальній формі до основного дієслова додається закінчення -s, або -es.

Допоміжне дієслово do використовується з підметом, вираженим іменником у множині, або займенниками I, you, we, they.

Допоміжне дієслово does використовується з підметом, вираженим іменником в однині, або займенниками he, she, it.

Допоміжні дієслова українською мовою не перекладаються.

У розмовній мові, у заперечнiй формі часто використовуються скорочення don't/doesn't замість do not/does not.

Особливе місце в англійській мові займає дієслово to be. Це дієслово змінюється за особами та числами. Розглянемо простий теперішній час.

З займенником I використовується am.

З займенниками he, she, it і з відповідними їм іменниками в однині, використовується is.

З займенниками you, we, they і з відповідними їм іменниками у множині, використовується are.

Структура стверджувального речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be + другорядні члени речення

I am at work. – Я на роботі.

Структура заперечного речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be з запереченням not + другорядні члени речення

He is not an engineer. – Він не інженер.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + потрібна форма дієслова to be + підмет + другорядні члени речення

Are you curious? – Ти цікавий?

У розмовній мові, у стверджувальнiй формі часто використовуються скорочення I'm, he’s, she’s, it's, you’re, we’re, they’re замість I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are.

У розмовній мові, у заперечнiй формі часто використовуються скорочення I'm not, he isn't, she isn't, it isn't, you aren't, we aren't, they aren't замість I am not, he is not, she is not, it is not, you are not, we are not, they are not.

Також слід звернути увагу на дієслово to have.

У стверджувальнiй формі простого теперішнього часу з займенниками he, she, it і з відповідними їм іменниками в однині, використовується has.

I have a dog. – У мене є собака.

She has a dog. – У неї є собака.

Простий минулий час

Простий минулий час описує дію, яка відбувалася або відбулася у минулому у певний час. Також його використовують, коли запитують про час дії. З цим часом часто використовуються такі обставини часу: yesterday, the day before yesterday, last week, last month, last year, last time, two days ago, two years ago, in 1993.

Структура стверджувального речення:

підмет + основне дієслово із закінченням -ed, або друга форма неправильного дієслова + другорядні члени речення

They returned home late at night. – Вони повернулися додому пізно вночі.

Структура заперечного речення:

підмет + допоміжне дієслово did з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

He did not go to the cinema yesterday. – Вiн вчора не ходив у кіно.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + допоміжне дієслово did + підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

Did you eat lots of shrimps at the party? – Ти їв багато креветок на вечірці?

Допоміжне дієслово did на українську мову не перекладається.

У розмовній мові, у заперечнiй формі часто використовується скорочення didn't замість did not.

У простому минулому часі дієслово to be з займенниками I, he, she, it і з відповідними їм іменниками в однинi, переходить у was, а з займенниками you, we, they і з відповідними їм іменниками у множині переходить у were.

Структура стверджувального речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be + другорядні члени речення

I was at drugstore. – Я була в аптеці.

Структура заперечного речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be з запереченням not + другорядні члени речення

He was not at school yesterday. – Він не був у школі вчора.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + потрібна форма дієслова to be + підмет + другорядні члени речення

Were your parents happy in their youth? – Твої батьки були щасливі у молодості?

У розмовній мові, у заперечнiй формі часто використовуються скорочення wasn't, weren't замість was not, were not.

Простий майбутній час

Простий майбутній час описує дію, яка відбудеться після теперішнього часу, у найближчому чи віддаленому майбутньому. З цим часом часто використовуються наступні обставини часу tomorrow, the day after tomorrow, tonight, next day, next week, next month, next year, in five days, in five hours.

Структура стверджувального речення:

підмет + допоміжне дієслово will + основне дієслово + другорядні члени речення

I will go to Madrid tomorrow. – Я завтра поїду у Мадрид.

Структура заперечного речення:

підмет + допоміжне дієслово will з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

I will not be at home tomorrow. – Завтра мене не буде вдома.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + допоміжне дієслово will + підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

Will you call Jenny tomorrow evening? – Ти подзвониш Дженні завтра ввечері?

Допоміжне дієслово will українською мовою не перекладається.

У розмовній мові, у стверджувальних реченнях у майбутньому часі часто використовуються скорочення I'll, he'll, she'll, it'll, you'll, we 'll, they'll замість I will, he will, she will, it will, you will, we will, they will.

У розмовній мові, у заперечнiй формі часто використовуються скорочення I won't, he won't, she won't, it won't, you won't , we won't, they won't замість I will not, he will not, she will not, it will not, you will not, we will not, they will not.

Простий майбутній час у минулому

Простий майбутній час у минулому використовується для опису події у майбутньому, з позицій минулого.

Структура стверджувального речення:

фраза у простому минулому часі + підмет + допоміжне дієслово would + основне дієслово + другорядні члени речення

I wondered if he would come next day. – Я поцікавився, чи прийде він наступного дня.

Структура заперечного речення:

фраза у простому минулому часі + підмет + допоміжне дієслово would з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

Jane said she would not meet with him. – Джейн сказала, що не буде зустрічатися з ним.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + фраза у простому минулому часі + підмет + допоміжне дієслово would + основне дієслово + другорядні члени речення

Did you think he would go to New York? – Ти думав він поїде у Нью-Йорк?

При використаннi простого майбутнього часу у минулому, у реченнях можуть відбуватися деякі зміни. А саме:

this – that, these – those, here – there, today – that day, tomorrow – next day, next year – following year.

Ми розглянули всі часи, що входять до групи невизначених. Перед переходом до практики я рекомендую Вам ще раз пропрацювати теоретичну частину. Починаємо практичні заняття.

Частина 111

2201. Він хоче виявити скарби живої природи. – He + wants + to discover wildlife treasures.

Це стверджувальне речення у простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Wildlife treasures – зв'язка прикметника з іменником у множині використовується без артикля.

Дієслова, що йдуть один за одним розділяються часткою to.

Повторимо ще раз.

He wants to discover wildlife treasures.

2202. Хто заряджатиме акумулятор? – Who + will + charge + a battery?

Це питальне речення у простому майбутньому часі.

 

(Питальне слово) + will + підмет + основне дієслово + …

A battery – обчислюваний іменник в однині використовується з невизначеним артиклем, якщо вiн не є визначеним за ситуацією.

Повторимо ще раз.

Who will charge a battery?

2203. Чи той студент робить помилки? – Does + that student + make + mistakes?

Це питальне речення у простому теперішньому часі.

(Питальне слово) + do або does + підмет + основне дієслово + …

Mistakes – іменники у множині використовуються без артикля, якщо вони не є визначеними за ситуацією.

Повторимо ще раз.

Does that student make mistakes?

2204. Їй потрібно виправити ці помилки. – She + needs + to correct these mistakes.

Це стверджувальне речення у простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Дієслова, що йдуть один за одним розділяються часткою to.

Повторимо ще раз.

She needs to correct these mistakes.

2205. Необхідно вивчити ці слова. – It's + necessary to learn these words.

Це стверджувальне речення у простому теперішньому часі з дієсловом to be.

Підмет + am або is або are + …

Повторимо ще раз.

It's necessary to learn these words.

2206. Що здається дивним? – What + seems + strange?

Якщо у питальному реченнi у теперішньому часi з питальним словом What відсутнiй підмет, що відповідає на запитання що? – то допоміжне дієслово do або does не використовується, а використовується основне дієслово із закінченням -s, (-es) без частки to. Не можна запитати What does seem strange?

Повторимо ще раз.

What seems strange?

2207. Він поставив їй кілька запитань. – He + asked + her a couple of questions.

Це стверджувальне речення у простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

A couple – обчислюваний іменник в однині використовується з невизначеним артиклем, якщо вiн не є визначеним за ситуацією.

Questions – іменники у множині використовуються без артикля, якщо вони не є визначеними за ситуацією.

Повторимо ще раз.

He asked her a couple of questions.

2208. Я плавав в океані. – I + swam + in the ocean.

Це стверджувальне речення у простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Swim – swam – swum – це три форми неправильного дієслова – плавати, плисти; перепливати.

In the ocean – при вказівці місця знаходження в якомусь приміщенні або замкнутому просторі використовується прийменник in. Іменник наступний за ним, використовується з певним артиклем.

Повторимо ще раз.

I swam in the ocean.

2209. Я намагатимусь зробити хорошу презентацію. – I'll + try + to make a good presentation.

Це стверджувальне речення у простому майбутньому часі.

Підмет + will + основне дієслово + …

A good presentation – зв'язка прикметника з обчислюваним іменником в однині використовується з невизначеним артиклем.

Дієслова, що йдуть один за одним розділяються часткою to.

Повторимо ще раз.

I'll try to make a good presentation.

2210. Мій бос зробив йому ласку. – My boss + did + him a favour.

Це стверджувальне речення у простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Do – did – done – це три форми неправильного дієслова – робити, виконувати.

To do somebody a favour – це стійкий вислiв. Перекладається як надати будь-кому люб'язність, послугу.

Повторимо ще раз.

My boss did him a favour.

2211. Я більше не довірятиму засобам масової інформації. – I + won't + trust + the media anymore.

Це заперечне речення у простому майбутньому часі.

Підмет + will not = won’t + основне дієслово + …

The media – у значенні засоби масової інформації, використовується з певним артиклем.

Повторимо ще раз.

I won't trust the media anymore.

2212. Він такий розумний. – He + is + so clever.

Це стверджувальне речення у простому теперішньому часі з дієсловом to be.

Підмет + am або is або are + …

Повторимо ще раз.

He is so clever.

2213. Теплий день. – It's + a warm day.

Це стверджувальне речення у простому теперішньому часі з дієсловом to be.

Підмет + am або is або are + …

A warm day – зв'язка прикметника з обчислюваним іменником в однині використовується з невизначеним артиклем.

Повторимо ще раз.

It's a warm day.

2214. Вона неправильно це підрахувала. – She + calculated + it incorrectly.

Це стверджувальне речення у простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Повторимо ще раз.

She calculated it incorrectly.

2215. У мене будуть інші альтернативи. – I'll + have + other alternatives.

Це стверджувальне речення у простому майбутньому часі.

Підмет + will + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

I'll have other alternatives.

2216. Книга була такою цікавою. – The book + was + so interesting.

Це стверджувальне речення у простому минулому часі з дієсловом to be.

Пiдмет + was або were + …

Повторимо ще раз.

The book was so interesting.

2217. Де ви висловили свою думку? – Where + did + you + express + your point of view?

Це питальне речення у простому минулому часі.

(Питальне слово) + did + підмет + основне дієслово + …

Point of view – це стійкий вислiв. Перекладається як точка зору.

Повторимо ще раз.

Where did you express your point of view?

2218. Я піду вздовж вулицею. – I'll + go + along the street.

Це стверджувальне речення у простому майбутньому часі.

Підмет + will + основне дієслово + …

Go along … – це стійкий вислiв. Перекладається як йти вздовж …. Іменник, який йде далi, використовується з певним артиклем.

Повторимо ще раз.

I'll go along the street.

2219. Я побажав їм здоров'я. – I + wished + them health.

Це стверджувальне речення у простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Повторимо ще раз.

I wished them health.

2220. Коли вони були вдома? – When + were + they + at home?

Це питальне речення у простому минулому часі з дієсловом to be.

(Питальне слово) + was або were + підмет + …

At home – це стійкий вислiв. Перекладається як вдома.

Повторимо ще раз.

When were they at home?

Рейтинг@Mail.ru