Англійська мова. Теорія і практика. Прислівник

Ричард Грант
Англійська мова. Теорія і практика. Прислівник

Прислівник – частина мови, яка вказує на ознаку дії або на різні обставини, при яких протікає дія. Прислівник відноситься до дієслова і показує як, де, коли відбувається дія.

Прислівники відповідають на наступні питання:

Як? – стрибнув – (як?) – високо

Де? – побачив – (де?) – там

Коли? – встав – (коли?) – рано

В якій мірі? – наївся – (в якій мірі?) – трохи

Утворювання прислівників

Більшість прислівників утворюється за допомогою додавання закінчення -ly.

lone – lonely – самотній – самотньо

slow – slowly – повільний – повільно

1. Якщо слово закінчується на y, то y змінюється на i і також додається закінчення -ly.

easy – easily – легкий – легко

happy – happily – щасливий – щасливо

2. Якщо слово закінчується на -le, то -le замінюється на -ly.

simple – simply – простий – просто

able – ably – умілий – вміло

3. Слова-винятки, зазвичай це прислівники, які відповідають на питання: коли?, де?, скільки?

late – пізно

little – трохи

well – добре

fast – швидко

far – далеко

Групи прислівників і їх місце в реченні

Прислівники, в залежності від того, який вони несуть сенс, діляться на п'ять груп.

1. Прислівники місця – позначають місце дії.

here – тут, сюди

there – там, туди

above – вище, нагорі

below – нижче, внизу

inside – всередину, всередині

outside – назовні, зовні

far – далеко

where – де, куди

somewhere – десь, де-небудь, куди-небудь

anywhere – скрізь, де-небудь, куди-небудь

nowhere – ніде, нікуди

elsewhere – де-небудь в іншому місці

Зазвичай прислівники місця ставляться в кінці або на початку речення.

We are playing inside. – Ми граємо всередині.

Here are your keys. – Ось ваші ключі.

Не will stay there until June. – Він залишиться там до червня.

I opened the box and saw that there was nothing inside. – Я відкрив коробку і побачив, що всередині нічого немає.

Прислівник somewhere вживається в ствердних реченнях:

I left my umbrella somewhere. – Я десь залишив свою парасольку.

Прислівник anywhere вживається в питальних і заперечних реченнях:

Are you going anywhere tomorrow? – Чи йдете ви куди-небудь завтра?

I can’t find my dictionary anywhere. – Я ніде не можу знайти свій словник.

Прислівник nowhere вживається в лаконічних відповідях:

Where did you go after supper? – Nowhere. – Куди ви ходили після вечері? – Нікуди.

В інших випадках прислівник nowhere зазвичай замінюється not … anywhere.

Прислівник nowhere вживається з дієсловом у стверджувальній формі, оскільки в англійському реченні можливе тільки одне заперечення:

They went nowhere after supper. = They did not go anywhere after super. – Вони нікуди не ходили після вечері.

2. Прислівники часу – позначають час вчинення дії.

now – зараз, тепер

late – пізно

recently – нещодавно, днями

lately – останнім часом, нещодавно

then – тоді, потім

when – коли

before – перед, перш, раніше

yet – ще, вже

(not) … yet – ще (ні)

still – до цих пір, все ще

already – вже

sometimes – іноді

today – сьогодні

yesterday – вчора

tomorrow – завтра

once – одного разу, колись

ever – коли-небудь

never – ніколи

always – завжди

often – часто

seldom – рідко

usually – зазвичай

since – з тих пір

Зазвичай прислівники часу ставляться в кінці або на початку речення.

Деякі також можуть ставитися перед основною дією.

Yesterday we went to the cinema. – Вчора ми ходили в кіно.

She is sleeping now. – Вона спить зараз.

I was very busy yesterday. – Я був дуже зайнятий вчора.

Не usually goes to bed at 11 o’clock. – Він зазвичай лягає спати об 11 годині.

Не left Toronto in 1993, and I haven’t seen him since. – Він поїхав з Торонто в 1993 році, і я не бачив його з тих пір!

Прислівник never вживається з дієсловом в стверджувальній формі, оскільки в англійському реченні можливе тільки одне заперечення:

I have never been there. – Я ніколи там не був.

Прислівник yet в значенні вже вживається тільки в питальних реченнях.

Прислівник already в значенні вже в питальних реченнях передає здивування з приводу того, що дія так скоро здійснилася:

Have you finished your work yet? – Ви вже закінчили вашу роботу?

Have you finished already? – Ви вже закінчили? (Як, вже закінчили?)

3. Прислівники частоти – позначають періодичність вчинення дії.

usually – зазвичай

always – завжди

never – ніколи

seldom – рідко

once – одного разу

ever – коли-небудь

twice – двічі

sometimes – іноді

Зазвичай прислівники частоти ставляться перед основною дією, але після допоміжних дієслів (are, is, am, has, have).

They sometimes drive a car. – Вони іноді водять машину.

He is always joking. – Він завжди жартує.

4. Прислівники образу дії – вказують на особливості вчинення дії.

well – добре

badly – погано

fast – швидко

quickly – швидко

slowly – повільно

too – також, теж

also – також, теж

either – також, теж

quietly – тихо, спокійно

simply – просто

wisely – мудро

carefully – обережно

easily – легко

else – ще, крім

only – тільки, просто

even – навіть

Зазвичай прислівники образу дії ставляться перед основною дією, після допоміжного дієслова або в кінці речення.

He slowly opened a door. – Він повільно відкрив двері.

Children stroked a dog carefully. – Діти погладили собаку обережно.

Прислівники too i also в значенні також, теж вживаються в ствердних і питальних реченнях, причому too – частіше в розмовній мові.

Have you been there too? – Ви теж були там?

They also agreed with me. – Вони теж погодилися зі мною.

Прислівник either в значенні також, теж вживається в заперечних реченнях:

I have not seen him either. – Я теж не бачив його.

Прислівник else зі значенням ще вживається з питальними займенниками і прислівниками, а також з невизначеними займенниками і прислівниками, похідними від some, any, no:

What else must I do? – Що ще я повинен зробити?

Where else did you go? – Куди ще ви ходили?

Ask somebody else about it. – Запитайте ще кого-небудь про це.

Are you going anywhere else after that? – Ви підете куди-небудь ще після цього?

5. Прислівники ступеня і мiри вказують, в якій мірі було скоєно дію або наскільки виражена ознака.

little – трохи, мало

much – багато

so – дуже

very – дуже

too – занадто

just – тільки

hardly – навряд чи, трохи

scarcely – ледь

nearly – майже, близько

almost – майже, ледь не

enough – досить

Зазвичай прислівники ступеня і мiри ставляться перед дією, іншим прислівником або прикметником, але після допоміжного дієслова.

He drives a car too fast. – Він водить машину занадто швидко.

She is very pretty. – Вона дуже мила.

Has he read much? – Він багато читав?

He hasn’t read much. – Він не багато читав.

Прислівник much у ствердних реченнях вживається, якщо вiн визначається прислівниками very, rather, too, so, as, how:

He reads very much. – Він дуже багато читає.

Не plays football too much. – Він занадто багато грає у футбол.

Прислівник little в значенні мало вживається, як і much, в ствердних реченнях, коли вiн визначається прислівниками very, rather too, so, as, how.

Рейтинг@Mail.ru