Молитвослов православного воина

Сборник
Молитвослов православного воина

Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви

(ИС Р 15-406-3073)


© Издательство «Благовест» – текст, оформление, оригинал-макет, 2015

Молитвы перед сражением

Тропарь Кресту[1]

(молитва за Отечество),

глас 1-й

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды на сопроти́вныя да́руя и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.


Кондак Кресту,

глас 4-й

Вознесы́йся на Кре́ст во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же; возвесели́ нас си́лою Твое́ю, побе́ды дая́ нам на супоста́ты, посо́бие иму́щим Твое́, ору́жие ми́ра, непобеди́мую побе́ду.

Во время бедствия и при нападении врагов

Тропарь,

глас 4-й

Ско́ро предвари́, пре́жде да́же не поработи́мся враго́м, ху́лящим Тя и претя́щим нам, Христе́ Бо́же наш: погуби́ Кресто́м Твои́м борю́щия нас, да уразуме́ют, ка́ко мо́жет правосла́вных ве́ра, моли́твами Богоро́дицы, Еди́не Человеколю́бче.


Кондак,

глас 8-й

Возбра́нный Воево́до и Го́споди, а́да Победи́телю! Я́ко изба́влься от ве́чныя сме́рти, похва́льная воспису́ю Ти, созда́ние и раб Твой; но я́ко име́яй милосе́рдие неизрече́нное, от вся́ких мя бед свободи́, зову́ща: Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.


Псалом 90-й

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща[2] и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща и тьма[3] одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че[4] очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́ сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска[5] насту́пиши и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́: с ним есмь в ско́рби, изму́ его́, и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его́, и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.


Молитва Кресту Господню

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшаго си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́, Крест Свой Честны́й, на прогна́ние вся́каго супоста́та. О Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.


Тропари,

глас 6-й


Го́споди Сил, с на́ми бу́ди: ино́го бо, ра́зве Тебе́[6], Помо́щника в ско́рбех не и́мамы. Го́споди Сил, поми́луй нас.

Всесвята́я Богоро́дице, во вре́мя живота́[7] моего́не остави́ мене́, челове́ческому предста́тельству не вве́ри мя, но Сама́ заступи́ и поми́луй мя.

Все упова́ние мое на Тя возлага́ю, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ мя под кро́вом Твои́м.


Кондак Пресвятой Богородице,

глас 8-й

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице, но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.


Молитвы ко Господу

Спаси́телю мой! Ты положи́л еси́ ду́шу Свою́, во е́же[8] спасти́ нас, Ты запове́дал еси́ и нам полага́ти ду́ши своя́ за дру́ги и за бли́жних на́ших. Те́мже ра́достно иду́ аз испо́лнити святу́ю во́лю Твою́ и положи́ти жизнь свою́ за Оте́чество. Вооружи́ мя кре́постию и му́жеством на одоле́ние враго́в, да́руй ми ве́ру тве́рдую и упова́ние, я́ко не умру́, но жив бу́ду во Ца́рствии Твое́м. Ами́нь.

* * *

Го́споди Бо́же наш, послу́шавый Моисе́я, просте́рша к Тебе́ ру́це, и лю́ди Изра́илевы укрепи́вый на Амали́ка, ополчи́вый Иису́са Нави́на на брань и повеле́вый со́лнцу ста́ти: Ты и ны́не, Влады́ко Го́споди, услы́ши нас, моля́щихся Тебе́. Укрепи́си́лою Твое́ю страну́ на́шу и во́инство ея́, бра́ни умири́ и мир утверди́. Посли́, Го́споди, неви́димо десни́цу Твою́, рабы́ Твоя́ заступа́ющую во всех; а и́мже суди́л еси́ положи́ти на бра́ни ду́ши своя́ за ве́ру и Оте́чество, прости́ согреше́ния их и в день пра́веднаго воздая́ния Твоего́ возда́й венцы́ нетле́ния: я́ко Твоя́ держа́ва, Ца́рство и си́ла, от Тебе́ по́мощь вси́ прие́млем, на Тя упова́ем, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

1Тексты молитв приводятся на принятом в богослужении Русской Православной Церкви церковнославянском языке. Тропари, кондаки, ирмосы, седальны поются на соответствующую мелодию (глас), но можно и просто читать их.
2От нападения.
310 000, бесчисленное множество.
4Но, однако.
5На ядовитых змей.
6Кроме Тебя.
7Жизни.
8Чтобы.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Рейтинг@Mail.ru