Жизнь во Христе согласно учению святителя Григория Паламы

Григорий Палама
Жизнь во Христе согласно учению святителя Григория Паламы

Ἱερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης

Ἱ Μητροπολιτικός Ναός Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩι ΖΩΗ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΡΙΓΟΡΙΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑ

Ἀποσπάσματα κειμένων τοῦ ἁγίου

πού παρουσιάστηκαν στίς συνάξεις τῶν νέων

τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ

Ἐπιμέλια

Ἀρχιμανδρίτης Μεθόδιος Ἀλεξίου

Θεσσαλονίκη 2015

Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви № ИС Р18-718-0674

Перевод на русский язык выполнен братией Свято-Преображенского скита Данилова мужского ставропигиального монастыря с издания:

Η εν Χριστώ ζωή κατά τον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά. Θεσσαλονίκη, 2015


Тропарь святителю Григорию Паламе,

архиепископу Фессалонитскому, глас 8


Православи́я свети́льниче, Це́ркве утвержде́ние и учи́телю, мона́хов добро́то, богосло́вов побо́рниче непреобори́мый, Григо́рие чудотво́рче, Фессалони́тская похвало́, пропове́дниче благода́ти, моли́ся вы́ну спасти́ся душа́м на́шим.


Книга проиллюстрирована фотографиями росписи собора святителя Григория Паламы

Предисловие к русскому изданию

Дорогие читатели!

Книга, которую вы держите в руках – это плод многолетних трудов архимандрита Мефодия (Алексиу), доктора богословия, настоятеля митрополичьего собора города Салоники. Собор этот освящён в честь святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, жившего в XIV веке, там же почивают его святые мощи. Служа в этом храме и находясь постоянно вблизи мощей такого великого богослова и учителя Церкви, аскета и созерцателя, отец Мефодий размышлял над тем, как сделать доступным для прихожан, и особенно для молодых, богатое и душеполезное литературное наследие святителя Григория Паламы. Витиеватый язык святителя, характерный для Византии того времени, очень труден для восприятия современным читателем, научные издания пестреют множеством сносок, поскольку святой вплетает в свою сложно построенную речь многочисленные изречения и образы, нуждающиеся в пояснениях.

В 2006 году архимандрит Мефодий стал устраивать еженедельные встречи с молодыми прихожанами, преимущественно студентами, беседуя с ними об основах христианской жизни. На этих беседах для того, чтобы говорить не от своего разумения, а от опыта святых отцов, отец Мефодий начал читать вслух и детально разбирать отрывки из творений святителя Григория Паламы. Из таких отрывков, подготовленных к большому ряду встреч, и сложилась данная книга, вышедшая на греческом в 2015 году. Готовясь к каждой беседе, отец Мефодий углублялся в хитросплетённую ткань слов святителя и аккуратно извлекал красную нить главной мысли, бережно сокращая и соединяя фрагменты оригинального текста, соблюдая плавность речи и цельность мысли премудрого автора.

«Это же не научный подход!» – могут воскликнуть некоторые критики. «Это лучше, чем научный подход! – сказали единодушно лучшие греческие патрологи на презентации первого издания книги. – То, что мы делаем научно: критические издания, статьи и монографии – не помогает простым людям понять святителя Григория. А тут мысль святителя изложена его же словами, но проще, понятнее, доходчивее».

Иерархи и монахи также высоко оценили этот труд. «Храню присланную Вами книгу „Жизнь во Христе согласно учению святителя Григория Паламы“ в моей библиотеке как драгоценное сокровище и важное пособие в моём служении» – написал митрополит Месогейский и Лавреотикийский Николай. Подобные отзывы отец Мефодий получил и от многих других клириков, монахов и мирян, а на Афоне эту книгу даже читали вслух во время братских трапез.

В 2017 году в Салониках вышли переводы этой книги на русский и румынский языки, готовится перевод на английский. Теперь настало время, чтобы эта книга пришла и к российскому читателю.

Может быть, кто-то захочет по примеру отца Мефодия устраивать собрания для молодёжи и разбирать с ними творения святителя Григория. Для них небезынтересно будет узнать, что беседы о высоком и душеспасительном богословии в митрополичьем соборе Салоник начинаются с молитвы, причём достаточно продолжительной. Читается малое повечерие (встречи проходят ближе к вечеру) с Акафистом Пресвятой Богородице (или хотя бы с частью его), а потом уделяется время молитве Иисусовой: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас», которая произносится вслух в течение какого-то времени, иногда перемежаясь просто с тишиной. Так было сделано для того, чтобы труды великого исихаста и делателя молитвы Иисусовой ложились на сердце, уже подготовленное и умиротворённое внимательной молитвой.

Надеемся, что эта книга принесёт свои плоды и на нашей земле.

Предисловие к греческому изданию Высокопреосвященного митрополита Фессалоникийского Анфима

С особым интересом я прочёл настоящую книгу, изданную стараниями Духовного центра митрополичьего собора Священной Фессалоникийской митрополии. Этот Духовный центр представляет собой особый проект православной миссионерской деятельности, обращённый к юношам и девушкам, духовным чадам нашей Церкви. Этот миссионерский проект осуществляется под духовной ответственностью Его Высокопреподобия архимандрита Мефодия (Алексиу), настоятеля митрополичьего собора святителя Григория Паламы в Салониках.

Данный миссионерский проект, к которому наше смирение побудило отца Мефодия (Алексиу), начался восемь лет назад. С ним мы обсуждали этот вопрос и вместе решили создать специальную приходскую программу в рамках нашего пастырского попечительства о молодых людях. Эта программа началась и продолжается благословением и Промыслом Спасителя нашего Иисуса Христа и молитвами нашего Небесного заступника, великого отца нашей Церкви, святого Григория Паламы, архиепископа и покровителя Церкви града Салоники. Благоволением и благодатью Архипастыря Господа Иисуса Христа эта молодёжная программа в гостеприимных стенах нашего Духовного приходского центра оказалась удачной, и она постоянно продолжается в том же направлении, во славу Господа.

Один из плодов этого проекта – настоящее издание, увидевшее свет стараниями архимандрита Мефодия (Алексиу). В предлагаемой книге собраны отрывки из проповедей и писаний святителя Григория Паламы, переведённые на современный новогреческий язык. В этих текстах содержится глубочайший духовный смысл, и они ведут к пониманию благодеяний Святого Бога, осознанию нашей ответственности за собственную душу и к осуществлению наших духовных стараний, чтобы каждый из нас достиг великой цели – спасения своей души.

Богословская мысль, глубочайший ум, христоцентричный путь, достоинство добродетелей, целомудренная чистота, смирение, надежда и все другие благодатные дарования человеческого бытия подаются нам из святых рук святого Григория Паламы, который в свою очередь приял их в бескрайнем небесном раю во время своих молитв.

Радуйтесь о Господе и благоденствуйте.


С молитвами и благими пожеланиями,Митрополит Фессалоникийский Анфим

Святитель Григорий Палама и митрополичий собор города Салоники, освящённый в его честь

Святой Григорий Палама родился в Константинополе в 1296 году. В очень юном возрасте он стал монахом на Святой Афонской Горе. В 1325 году вместе с другими двенадцатью монахами он прибывает в Салоники, где его рукополагают во священника. Ради аскетических подвигов и трудов он удаляется в пустынное место недалеко от Верии. Позже он вновь возвращается на Святую Афонскую Гору, откуда полемизирует с неправославными идеями Варлаама Калабрийского. Святой Григорий излагает духовный опыт Православной Церкви о нетварных энергиях Божиих. Эти энергии освящают человека, который живёт в простоте, покаянии и смирении, пребывает в непрестанных аскетических подвигах и часто приступает к спасительным таинствам исповеди и Божественной Евхаристии.

В 1346 году святого Григория рукополагают в архиепископа Фессалоникийского, и он становится для этого города духовным пастырем и возродителем.

Святитель почил о Господе в ноябре 1359 года и был погребён в кафедральном соборе Святой Софии.

Синодальным решением Вселенской Константинопольской Патриархии святитель Григорий Палама был торжественно причислен к лику святых всего через десять лет после кончины.

С конца XIII века на месте нынешнего митрополичьего собора святого Григория Паламы находилась большая трёхскатная базилика с деревянной крышей, посвящённая сначала Пресвятой Богородице, а затем святому великомученику Димитрию. В конце XVI века этот базиликальный храм стал митрополичьим собором города Салоники и сохранялся в своём неизменном виде до 1890 года, когда был уничтожен огромным пожаром.

Через год по проекту немецкого архитектора Циллера, профессора Афинского политехнического института, был заложен нынешний храм, спроектированный по типу византийского восьмиугольника. Основная часть храма имеет вид креста. Византийские архитектурные элементы в сочетании с неоклассическими придают этому памятнику архитектуры уникальный вид.

Внутри храма слева от входа покоятся святые мощи Григория Паламы, в честь которого и названа церковь.

Введение

Его Высокопреосвященство благословил нам проводить встречи с молодёжью в нашем Духовном центре. Во время этих бесед мы попытались изучать просвещённые слова святителя Григория Паламы, попытались уразуметь его духовное послание современному человеку – человеку, который жаждет истины.

 

Несомненно, нынешняя молодёжь и вообще современные верующие ищут подлинного учения, которое находится в русле святоотеческого предания Православной Церкви, и таинственной жизни во Христе. Святые отцы знали, в чём состоит глубочайший смысл христианской жизни, поскольку они были людьми молитвы, соединёнными со Христом и друг с другом, они пламенели духом, и потому их дело продолжает жить сквозь века.

В современной реальности наблюдается поверхностная и формальная связь нынешних христиан с духовно глубокой и истинной жизнью Церкви. Люди живут во внутренней и внешней сумятице. Абсолютизировав человеческие знания и земные достижения, они предприняли попытку обмирщения христианской жизни. Результат этого эксперимента очень ясно виден. Мы наблюдаем собственными глазами, как построенный ими карточный домик рушится, а земля при этом уходит из-под ног.

Можно сказать, что сегодня более осязаема необходимость внутреннего общения души с таинственным опытом православной реальности. Православие касается человеческого сердца, очищает и возрождает его, разогревает его и даёт ему надежду. Согласно святому Григорию Паламе, «опыт по природе своей более надёжен, чем доказательство… Тот, кто хочет описать словами ощущение и энергию сияния Божия тем, кто сам не вкусил этого, похож на человека, который пытается описать вкус мёда тем, кто его никогда не пробовал… Цель и начало жизни во Христе и духовного созерцания Бога есть неведение, которое превосходит ве́дение и которое соединено с чистотой и простотой сердца, – ведение, превосходящее всякий смысл. Оно есть сокровенное покаяние и невыразимое прозрение, таинственное и неизреченное созерцание вечного света, которого достигает тот, кто преодолел человеческую природу силою Духа, кто видел Божие сияние и стал его причастником. Человек, всецело обратившийся к Божественной любви, чувствует, что в нём живёт чудо свободы во Христе. Тогда по собственной воле он уже не сообразуется с духом мира сего, не пленён мыслью и не подчиняется делом сладострастию и слабости тела. Его сердце устремляется ввысь, его ум обновляется. И если такой человек когда-нибудь забудется и будет увлечён лукавым, который подстерегает его на пути, то он тут же замечает свою ошибку и покаянием вновь достигает смирения по Богу. Так постепенно в человеке начинает действовать решительное изменение и спасение».

В эпоху смешения понятий и духовного безразличия, результатом которых являются внутреннее оскудение, современный кризис (во всех смыслах этого слова), отсутствие подлинной радости, депрессивное и многопопечительное восприятие мира, в эту сложную эпоху слово святого Григория Паламы возвращает нас к истине. Это слово просто, и его способен воспринять каждый из нас. Оно наполнено истинной мудростью и опытом благодати

Святого Духа. Слово святителя Григория, скрывающее в себе истину, способно убедить в этой истине даже самого предубеждённого человека. Оно открывает неподдельное ведение Бога, подаёт человеку тишину, внутреннюю уверенность и надежду уставшей душе.

Настоящее издание представляет собой отрывки из проповедей, писем и трактатов святого Григория[1], которые были прочитаны и разобраны на собраниях молодёжи Духовного центра митрополичьего митрополичьего собора и опубликованы на нашем сайте www.neoiagp.gr. Мы убеждены в том, что эта попытка поможет нам и научит тому, как следует жить и вкушать истинную жизнь во Христе, а также тому, как можно радоваться внутреннему освобождению, которое приносит только Христос. Если мы примем решение осуществить слова святого Григория в нашей ежедневной жизни, то мы быстро почувствуем, что каждый из нас может стать причастником истинной радости Христова Воскресения и причаститься истинной Жизни, которую Он нам подаёт.


Архимандрит Мефодий (Алексиу)


Духовное наследие святителя Григория Паламы и вневременность его учения

В XIV веке Византии угрожали три опасности: во-первых, западная схоластика, представленная Варлаамом, который учил тому, что человек не может по-настоящему соединиться с Богом, во-вторых, натиск османских турок на Византию и, в-третьих, славянские набеги на Македонию, соединённые с духом эгоцентризма и суеверий, которые господствовали в тех краях. Таковы были обстоятельства, в которых подвизался святой Григорий Палама.

Святитель Григорий почитается нашей Церковью в воскресенье, следующее после Недели Торжества Православия, как образец православной жизни и учения. Действительно, если бы в его эпоху возобладали воззрения Варлаама, то жизнь христианина была бы не путём к обожению, а простым человеческим движением, лишённым свежести веяния Духа Святого. Личность боговидца Григория Паламы и его православное богословие, которое основывается на обожении человека посредством нетварных энергий в Церкви Христовой, делают святого исключительным явлением как его эпохи, так и современности. Святой Григорий Палама отвечает на основной вопрос каждого христианина: «Могу ли я увидеть Бога?» И его ответ таков: «Да, ты можешь увидеть Его в себе, увидеть духовно, если со всем своим покаянием и смирением, с болью душевной, ты обратишь к Нему свою молитву: „Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя“».

В своих проповедях святой Григорий никогда не ставит себя самого вне человеческой немощи. Он обращается к Богу с сильным чувством и глубоким смирением. Чем больше святитель преуспевал в аскезе и чем больше он принимал внутреннее просвещение, тем меньше он был подвластен тем немощам, которые характерны для человеческой природы. Однако его сокрушение и смирение были глубоко укоренены в нём благодаря вниманию к сердечным движениям. Именно по этой причине он ощущал себя слабым грешником и не готовым к тому, чтобы пережить внутреннее озарение Божественным Светом. Находясь в таком смиренном расположении духа, святитель Григорий в молитве своей просил: «Пресвятая Богородице, просвети тьму мою».

Святой Григорий неуклонно верил в то, что очищение и исцеление человека может осуществиться, если он будет заниматься умной молитвой, которую должен полюбить и ради стяжания которой должен трудиться каждый верующий христианин. Вот как сам святой говорит в проповеди, произнесённой во вторую Неделю святой Четыредесятницы: «Поскольку приблизилось Царство Божие, которое и внутри нас есть, давайте делами покаяния соделаем себя достойными его. Принудим себя к тому, чтобы отсечь наши злые привычки и предубеждения. Будем ревностными в терпении, в смирении и в вере наших отцов. Умертвим наши земные уды, всякую злую страсть и любостяжание, особенно же в сии дни поста. Церковь напомнила нам о будущем Суде и изгнании Адама для того, чтобы мы стали более собранными. Не будем предаваться невоздержанию. Не будем отворять двери перед страстями. Не будем разрушать нашу внутреннюю гармонию своими слабостями. Давайте возлюбим путь, который ведёт в вечную жизнь».

Описывая свою радость от того, что христиане Салоник собираются на богослужение туда, где он служит как архиерей, святитель Григорий пишет: «Предстоя в священном храме пред Богом вместе с вами и поворачиваясь, чтобы взглянуть на вас, я вижу, как вы воссылаете гимны и моления к Богу с пониманием и умилением. Или же видя, как кто-то из вас стоит молча и слушает со вниманием, я тут же воодушевляюсь и от одного этого зрелища преисполняюсь веселием и прославляю Небесного Отца – Христа, без Которого человек не может сотворить ничего доброго. Давайте же поможем и тем, кто видит нас в час, когда мы славословим Бога, – дабы и они познали, что дом сей имеет в себе Христа и отсюда человек восходит на Небо, туда, где постоянно пребывает Тот, от Кого мы получим воздаяние и наследие».

Может ли современный человек легко почувствовать актуальность, содержащуюся в этом духовном наследии святого Григория Паламы? Несомненно веруем, что да. Автономность человека, его желание самодостаточности и независимости от Бога не смогли дать ему ответ на его глубочайшие вопросы и поиски. Эту трагедию переживает современный человек и не имеет сил преодолеть её самостоятельно. Духовная раздробленность, ощущение пустоты, одиночество и скорбь доказывают наше божественное происхождение. Все люди сегодня чувствуют слабость перед современной тенденцией насадить дух глобализма, который считает человека не личностью, а биологической единицей. Святой Григорий Палама показывает нам путь внутреннего освобождения от современного кризиса. Согласно учению святителя, мы сами содействуем происходящему смешению, поскольку живём скудной духовной жизнью. Исцеление может начаться только изнутри нас самих. Там, внутри себя, нам надо работать для того, чтобы контролировать наши страсти и слабости, чтобы вновь обрести смирение и покаяние как высочайшие ценности, необходимые для каждой человеческой личности.

Совершая эту борьбу, мы сможем на собственном опыте приобщиться Христу и просветиться нетварными энергиями Святого Духа. От нас самих требуется произволение воли, чтобы мы смогли открыть своё сердце. Мы должны прибегать к человеколюбивой благодати Божией посредством исповеди, поста, ежедневного молитвенного усердия и чтения Слова Божия. Всё это – средства, которые лучше подготовят нас к Божественной Евхаристии, соединяющей нас со Христом, Тела и Крови Которого мы причащаемся в этом Таинстве.

Такое духовное усердие будет с нашей стороны лучшим способом оказать честь святителю Божию Григорию Паламе, который предпринял столь много трудов и подвигов ради того, чтобы сохранить неискажённой истину в Церкви Христовой.


Архим. М.А.


1Был использован перевод творений святителя Григория Паламы на новогреческий язык, выполненный блаженнопочившим профессором Фессалоникийского Университета имени Аристотеля Панайотисом Христу и опубликованный в серии «Греческие Отцы Церкви» Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας (ΕΠΕ).
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Рейтинг@Mail.ru